ข่าวใหม่

หนังสือราชการเรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือราชการเรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

แบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

แบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ สพฐ. ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ดาวน์โหลดแบบประเมิน ดาวน์โหลดตารางประเมิน

ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวใหม่

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม การสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน โดยรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม link ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด