ข่าวใหม่

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับการศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศ Best practices รายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลและร่วมนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)

ข่าวใหม่

หนังสือราชการเรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือราชการเรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

แบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

แบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ สพฐ. ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ดาวน์โหลดแบบประเมิน ดาวน์โหลดตารางประเมิน

ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร