เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน

แนวคิด
                   เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result-Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performane Based Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสันบสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา

2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ

1.งานธุรการ

2.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

     2.1 งานข้อมูลสารสนเทศ

     2.2 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     2.3 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

3.กลุ่มงานนโยบายและแผน

     3.1 งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

     3.2 งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3.3 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา

     3.4 งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา

4.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

     4.1 งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

     4.2 งานจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

     4.3 งานบริหารงบประมาณ

5.กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

     5.1 งานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

     5.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

     5.3 งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

6.กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

Leave a Reply