การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ฯ

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ  04133/1363  ลว. 22 พ.ค. 2558

ขอให้โรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโคงการฯ พร้อมทั้ง ส่งให้สพป. ลำปาง เขต 3

ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2558 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

การกรอกข้อมูลในระบบ emes

One thought on “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ฯ

  1. เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลทุกท่าน
    ขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมคะ
    1. ข้อมูลที่นำมากรองในแบบสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้ใช้ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 คะ
    2. จำนวนนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( ข้อ 1.1) จะต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนรวม (ข้อ 1.) ส่วนข้อ 1.2 แสดงจำนวนนักเรียนบกพร่องซึ่งแยกออกจากข้อ 1.1 คะ เช่น โรงเรียน กุ๊กไก่ มีจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 เท่ากับ 12 คน และในจำนวนดังกล่าว มีนร.บกพร่อง 2 คน จะต้องกรอกดังนี้นะคะ จำนวนนักเรียนรวม ( ข้อที่ 1) ใส่เลข 12 จำนวนักเรียนปกติและบกพร่องทางการเรียนรู้ ใส่เลข 12 และจำนนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ใส่เลข 2
    ขอบคุณคะ

Leave a Reply