ประชุมงบประมาณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ

สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ของสพป.ลำปาง เขต 3
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ Cabbages & Conboms

สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 92 โรงเรียน 1 สาขา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความรู้ ควมเข้าใจ และพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสเกิประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

79276051_2578552192213503_854412610290843648_o

1.นายวันชัย  ธงชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน

79769478_2576366822432040_7778472213014904832_o

2.นายสุรินทร์  สว่างอารมณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

80210003_2576366915765364_4654852209278713856_o

3.นายคำภา  หานะกุล

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน