เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


1. ปก

2. คำนำ สารบัญ

3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8) (1) ปร

4. รายการครุภัณฑ์ปี 2564(หน้า 9-13)

5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 14-15) ปรับ

6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า16-37 ปรับใหม่

7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 17-38) (2) ปรับใหม่

8. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 39-55)

9. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง 

10. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ

11. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง

12. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 (หน้า 7)

13. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (หน้า 94-95) ปรับใหม่

14. ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (หน้า 96)

14.1 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 

14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (หน้า107-11)

15.ภาคภาคผนวก + ปฏิทินการตั้งงบประมาณ 64 

17. แนวทางปฎิบัติตาม ว.259 (หน้า 119-120)

18 ว.259 (หน้า 121-122)

19. เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณ

21. ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน (142)

23.ครุภัณฑ์สำนักงานเปรียบเทียบ 3 ร้าน1ก.ย (1) ปร