แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน

แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน
ประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลแบบ excel 1 ไฟล์ และไฟล์ข้อมูลแบบ word 1 ไฟล์

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน Download ทั้งสองรูปแบบนะคะ

อ้างถึงตามหนังสือที่ ศธ 04133/2575 ลว. 29 สิงหาคม 2562

Download

1.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียนรอบ12เดือน

2.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียน