แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2561 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดแบบประเมิน

ดาวน์โหลดตารางประเมิน