ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม การสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่ง สพป. ลำปาง เขต 3

ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน

โดยรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม link ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด