หนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภครอบ 6 เดือนแรก

และจัดส่งให้แก่สพป. ลำปาง เขต 3 ทาง e-mail และส่งเป็นเอกสาร

ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ