44994504_1886000944801968_200949906188271616_n

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอวังเหนือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3