mix2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)

ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง