mix1

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6)

สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณสู่โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3