mix

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561

(อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน)

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3