28722364_1585904694811596_1467576749_n

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3