28768598_1582851268450272_365844853_o

การประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประชุมทางไกล

เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำปาง เขต 3