27459230_1548058121929587_363213500739135243_n

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

และสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน
วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3