26910247_1821947937836986_6506753393780915282_o

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

18 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านนางาม