ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ_๑๗๑๒๐๔_0009

คณะทีมงานกลุ่มงานนโยบายและแผนได้ออกเยื่ยมตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านก่อ

คณะทีมงานกลุ่มงานนโยบายและแผน

ได้ออกเยื่ยมตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านก่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560