22894091_1465237400211660_8125571326310925180_n

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 (อำเภอเมืองปาน)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560” (อำเภอเมืองปาน)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3