23032610_1464289066973160_8213716717264583315_n

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 (อำเภอแจ้ห่ม)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560” (อำเภอแจ้ห่ม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3