22861587_1463343527067714_4850426249592588311_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา 2560 (อำเภอวังเหนือ)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา2560” (อำเภอวังเหนือ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3