Day: January 30, 2018

27544566_1548057831929616_5002105667053834029_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

27459230_1548058121929587_363213500739135243_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3