Category: เอกสารแนบ

เอกสารแนบกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, เอกสารแนบ

หนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภครอบ 6 เดือนแรก และจัดส่งให้แก่สพป. ลำปาง เขต 3 ทาง e-mail และส่งเป็นเอกสาร ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป ดาวน์โหลดหนังสือ

เอกสารแนบ

รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เอกสารประะกอบการจัดทำแผนและรูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 43-49ลำปาง 3 แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2561 รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก33

เอกสารแนบ

การดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบแปรญัตติและงบสื่อ ครุภัณฑ์ โรงเรียนดีตำบล ให้ดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557 คู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

เอกสารแนบ

แจ้งส่งรายการขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา

แจ้งโรงเรียนมนสังกัดส่งรายการขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา ตามคู่มือและแบบฟอร์มการจัดตั้งงบประมาณที่แนบมานี้ คู่มือการจัดทำงบประมาณรายการค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา

เอกสารแนบ

คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง แบบเก็บข้อมูล DMC