Category: ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน

27544566_1548057831929616_5002105667053834029_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

27459230_1548058121929587_363213500739135243_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

26841086_1820804114618035_8681178203814063706_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประขุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  

26910247_1821947937836986_6506753393780915282_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางาม

26805418_1536964913038908_2719128190075445895_n
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา”

ประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา” 19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3