Category: ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน

44994504_1886000944801968_200949906188271616_n
ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอวังเหนือ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

mix2
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

mix1
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6) สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณสู่โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3

mix
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561 (อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน) วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3

28722364_1585904694811596_1467576749_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3