Category: ข่าวประกาศ

ประกาศกลุ่มนโยบายและแผน

27459230_1548058121929587_363213500739135243_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

22894091_1465237400211660_8125571326310925180_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 (อำเภอเมืองปาน)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560” (อำเภอเมืองปาน) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

23032610_1464289066973160_8213716717264583315_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 (อำเภอแจ้ห่ม)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560” (อำเภอแจ้ห่ม) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

22861587_1463343527067714_4850426249592588311_o
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา 2560 (อำเภอวังเหนือ)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา2560” (อำเภอวังเหนือ) วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

22195731_1437150253020375_7279039195250326373_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่