Category: ข่าวประกาศ

ประกาศกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, เอกสารแนบ

หนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภครอบ 6 เดือนแรก และจัดส่งให้แก่สพป. ลำปาง เขต 3 ทาง e-mail และส่งเป็นเอกสาร ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป ดาวน์โหลดหนังสือ

mix2
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

mix1
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6) สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณสู่โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3

mix
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561 (อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน) วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3

28722364_1585904694811596_1467576749_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

28768598_1582851268450272_365844853_o
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำปาง เขต 3