Category: ข่าวใหม่

ข่าวใหม่

แบบรายงานค่าพาหนะของโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04133/3427 ลงวันที่ 22/11/2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04133/3427 ลงวันที่ 22/11/2562 แบบรายงานค่าพาหนะของโรงเรียน ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ปก 2. คำนำ สารบัญ 3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8) (1) ปร 4. รายการครุภัณฑ์ปี 2564(หน้า 9-13) 5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 14-15) ปรับ 6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า16-37 ปรับใหม่ 7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 17-38)อ่านต่อ…

ข่าวใหม่

หนังสือเรื่อง การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับหนังสือเรื่อง การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวใหม่

แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน

แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน ประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลแบบ excel 1 ไฟล์ และไฟล์ข้อมูลแบบ word 1 ไฟล์ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน Download ทั้งสองรูปแบบนะคะ อ้างถึงตามหนังสือที่ ศธ 04133/2575 ลว. 29 สิงหาคม 2562 Download 1.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียนรอบ12เดือน 2.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียน

ข่าวใหม่

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับการศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศ Best practices รายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลและร่วมนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)