Author: อิสระ ดีมาก

mix
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561 (อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน) วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3

28722364_1585904694811596_1467576749_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

28768598_1582851268450272_365844853_o
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำปาง เขต 3

27544566_1548057831929616_5002105667053834029_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

27459230_1548058121929587_363213500739135243_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(2563-2565) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอวังเหนือ,อำเภอเมืองปาน วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3