Author: อิสระ ดีมาก

ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, เอกสารแนบ

หนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภครอบ 6 เดือนแรก และจัดส่งให้แก่สพป. ลำปาง เขต 3 ทาง e-mail และส่งเป็นเอกสาร ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป ดาวน์โหลดหนังสือ

44994504_1886000944801968_200949906188271616_n
ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอวังเหนือ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

mix2
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง