Author: อิสระ ดีมาก

ประชุมงบประมาณ
ภาพข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ Cabbages & Conboms สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 92 โรงเรียน 1 สาขา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความรู้ ควมเข้าใจ และพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสเกิประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านต่อ…

ข่าวใหม่

แบบรายงานค่าพาหนะของโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04133/3427 ลงวันที่ 22/11/2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04133/3427 ลงวันที่ 22/11/2562 แบบรายงานค่าพาหนะของโรงเรียน ดาวน์โหลด

ข่าวใหม่

เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ปก 2. คำนำ สารบัญ 3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8) (1) ปร 4. รายการครุภัณฑ์ปี 2564(หน้า 9-13) 5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 14-15) ปรับ 6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า16-37 ปรับใหม่ 7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 17-38)อ่านต่อ…

ข่าวใหม่

หนังสือเรื่อง การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับหนังสือเรื่อง การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวใหม่

แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน

แบบติดตามและประเมินตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียน ประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลแบบ excel 1 ไฟล์ และไฟล์ข้อมูลแบบ word 1 ไฟล์ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน Download ทั้งสองรูปแบบนะคะ อ้างถึงตามหนังสือที่ ศธ 04133/2575 ลว. 29 สิงหาคม 2562 Download 1.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียนรอบ12เดือน 2.แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียน