ข่าวใหม่

การจัดทำแผนปฏบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ 04133/3983 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โรงเรียนสามารถ Download  เอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้ 1.นโยบาย-ศธ.-สพฐ 2.จุดเน้น-6-ยุทธศาสตร์ 3.วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์ 4.แบบฟอร์มโครงการ

t6873
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงาน/ปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการออกแบบสำรวจความต้องการ พัฒนา ความรู้ ทักษะในการทำงาน/ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน ของกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอบรมพัฒนา ตอบแบบสอบถาม แบบออนไลน์ที่นี่

ข่าวใหม่

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ได้ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ความละเอียดได้แจ้งแล้วนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการตั้งงบประมาณได้ตาม link ด้านล่างนี้ คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2561ส่ง สพป ลป3

ข่าวใหม่

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามบันทึกกลุ่มนโยบายและแผน  ที่ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม Link ด้านล่างคะ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559_ส่วนที่ 2

14355148_773807379425813_7856301434621925215_n
กิจกรรมกลุ่ม, ภาพข่าว

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2559 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่….. โดย ผอ.ธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และท่านรองฯ อภิรักษ์ เอื้อธรรม รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม อนึ่ง…ช่วงเช้า ผอ.ปัณณวัฒน์ ช่างปั้น อดีต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนอ่านต่อ…

ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ขอให้ท่านรายงานผลการขับเคลื่่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ