44994504_1886000944801968_200949906188271616_n
ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอวังเหนือ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

mix2
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

mix1
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณการราคา (ปร.4,5,6) สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณสู่โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3