บริหารยุทธศาสตร์
ข่าวใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และกำกับ ติดตาม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และกำกับ ติดตาม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณตามแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ/กิจกรรม)

icu
ข่าวใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ณ ห้องประชุม 1 โดยมี นาย สมบูรณ์  สันชมภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

ข่าวใหม่

การจัดทำแผนปฏบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ 04133/3983 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โรงเรียนสามารถ Download  เอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้ 1.นโยบาย-ศธ.-สพฐ 2.จุดเน้น-6-ยุทธศาสตร์ 3.วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์ 4.แบบฟอร์มโครงการ

t6873
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงาน/ปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการออกแบบสำรวจความต้องการ พัฒนา ความรู้ ทักษะในการทำงาน/ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน ของกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอบรมพัฒนา ตอบแบบสอบถาม แบบออนไลน์ที่นี่

ข่าวใหม่

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ได้ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ความละเอียดได้แจ้งแล้วนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการตั้งงบประมาณได้ตาม link ด้านล่างนี้ คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2561ส่ง สพป ลป3

ข่าวใหม่

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามบันทึกกลุ่มนโยบายและแผน  ที่ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม Link ด้านล่างคะ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559_ส่วนที่ 2