การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร

แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤศจิกายน 20, 2015  |  No Comments

ตามที่สพป. ลำปาง เขต 3  แจ้งโรงเรียนให้จัดเตรียมแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ จาก สพฐ. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

นั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

4. แบบโรงเรียนลดเวลาเรียน 5-11-58

Read More

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3

Posted by admin_plan in slide พฤศจิกายน 09, 2015  |  No Comments
การประชุมปฏิบัติการ"การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ" สพป.ลป 3

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

Read More

ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ

Posted by admin_plan in slide พฤศจิกายน 09, 2015  |  No Comments
ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ

bbbกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 เป็นตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ ในคราวประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Read More

สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร

Posted by admin_plan in slide พฤศจิกายน 09, 2015  |  No Comments
สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร

สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค. 58 ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท เชียงราย

Read More

แบบคำของบประมาณปี 2560

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤศจิกายน 04, 2015  |  No Comments

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนขอให้โรงเรียนได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 นั้น โรงเรียนสามารถ Download

เอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

กรอบครุภัณฑ์60

กรอบแนวและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง

การคิดปริมาณวัสดุ

เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา

คำชี้แจงในการกรอกครุภัณฑ์

ตัวอย่างซ่อมแซม

แบบคำขอตั้ง-สรุปแบบฟอร์ม

โปรแกรม ปร.4 ปร.6

ฟอร์มครุภัณฑ์

ฟอร์มสิ่งก่อสร้าง

ลักษณะอาคารมาตรฐาน

Read More