การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

แบบสอบถามเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ OTPC

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ สิงหาคม 29, 2014  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ04133/2319  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร  ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครางการ OTPC

โดยขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม หรืออย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557  ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถ Download แบบสอบถามตามส่ิงที่สงมาด้วย 1 – 3 ได้แล้ว ตาม link ด้านล่างนี้

1.ผู้บริหารสถานศึกษา

2.แบบสอบถามครู

3.แบบสอบถามผู้ปกครอง

2848510fb236aeeb5963380004e6664246

 

Read More

รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

Posted by admin_plan in download สิงหาคม 26, 2014  |  No Comments
รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เอกสารประะกอบการจัดทำแผนและรูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

43-49ลำปาง 3

แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2561

รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก33

Read More

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ สิงหาคม 06, 2014  |  No Comments
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/2091  ลงวันที่  5  สิงหาคม 2557 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2557  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลรายงานผล

การติดตามประเมินผลฯ ทางเว็บไซต์ http://203.16.15.117/emesobec/2557/1 โดยขอให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2557

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถ Download คูมือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้ตาม ling ด้านล่างนี้นะคะ

คู่มือการรายงานผลตามแบบติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์_part1

คู่มือการรายงานผลตามแบบติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์_part2

 

Read More

แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้าฯ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 25, 2014  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ขอให้โรงเรียนดาวโหลด

แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2557

ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ว ตาม link ด้านล่างนี้คะ

แบบเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคimagesCAKC0I96

Read More

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 17, 2014  |  ไม่ให้ใส่ความเห็น

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนมีบันทึกข้อความ ลงวันที่  15 กรกฏาคม 2557 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบติดตามประเมินผลฯ ด้านคุณภาพ และแบบรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่แก้ไขแล้ว
ได้ตาม link  ด้านล่างนี้คะ
(ในเบื้องต้น ได้เน้นข้อความที่แก้ไข เพิ่มเติมด้วยตัวอักษรสีแดง  ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ขอบคุณคะ)

แบบติดตามด้านคุณภาพ2557_edit20757

แบบกรอกข้อมูลทางอิเล้กทรอนิกส์_ด้านคุณภาพ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน.57_edit020757

คำชี้แจงมาตรฐานเขต_edit020757

 

 

Read More