การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร

การรายงานผลการทดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ June 27, 2016  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ที่ ศธ 04133/2025
ลว.  27/6/59   เรื่อง การรายงานผลการทดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2559   ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสาร ได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

เอกสารแนบ_ระบบ emes_อ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1

username โรงเรียน_emes

 

Read More

การจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ June 27, 2016  |  No Comments

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีหนังสือที่ ศธ  04133/1968
ลว. 23 มิถุนายน 2559  ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำรายงานข้อมูลตามโครงการลดการใช้กระดาษฯ และ
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนสามารรถดาวน์โหลด แบบรายงานได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ
รายละเอียดโครงการที่่_3

รายละเอียดโครงการที่_4

Read More

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ June 27, 2016  |  No Comments

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มดำเนินการรายงานข้อมูล
ตามโครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา เพื่อจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 50  ของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (ARS)
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

รายละเอียดโครงการที่่_2

Read More

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ June 21, 2016  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กรอกแบบรายงานโครงการลดการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ
และโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ
1.  รายละเอียดโครงการ_งานสารบรรณ

2.  รายละเอียดโครงการ_พัฒนาระบบัญชี

 

 

 

 

 

Read More

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ June 21, 2016  |  No Comments

ท่านที่ต้องการ Download แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถ click ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ
1. กลยุทธ์จุดเน้น

2. มาตรฐาน1_2_3

 

Read More