การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

แบบสอบถามประเมินโครงการฯ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ ตุลาคม 02, 2015  |  No Comments

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตอบแบบสอบถาม

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการด้วยนะคะ

แบบสอบถามการประเมินโครงการ_edit

Read More

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กันยายน 15, 2015  |  No Comments

ตามบันทึกข้อความที่ขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุป และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2558  พร้อมทั้งส่งให้แก่กลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม  link  ด้านล่างนี้นะคะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2558_edit

Read More

Username and Password เพื่อเข้ากรอกข้อมูลในระบบ emes

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 27, 2015  |  No Comments

ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูลเการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ในระบบ emes

นั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลด username and password  ได้ตาม  link นี้ได้

username โรงเรียน_emes

ขออภัยในความล่าช้านะคะ

Read More

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 15, 2015  |  No Comments

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดืิอนที่กำหนด

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (KRS)  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลดังกล่าวได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ ขอบคุณคะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2558

imagesCAKC0I96

Read More

การตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 03, 2015  |  No Comments

เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลทุกท่าน
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ
1.  ข้อมูลที่นำมากรองในแบบสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้ใช้ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 คะ
2.  จำนวนนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( ข้อ 1.1) จะต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนรวม  (ข้อ 1.)  ส่วนข้อ 1.2 แสดงจำนวนนักเรียนบกพร่องซึ่งแยกออกจากข้อ 1.1 คะ  เช่น โรงเรียน กุ๊กไก่ มีจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 เท่ากับ 12 คน  และในจำนวนดังกล่าว มีนร.บกพร่อง 2 คน จะต้องกรอกดังนี้นะคะ จำนวนนักเรียนรวม ( ข้อที่ 1) ใส่เลข 12  จำนวนักเรียนปกติและบกพร่องทางการเรียนรู้ ใส่เลข 12 และจำนนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ใส่เลข 2
ขอบคุณคะ

Read More