smc1
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน (SMC.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) วันที่ 25-27 เมษายน 2560 กลุ่มโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม กลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเหนือ กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 1 <<<<< ภาพบรรยากาศในการประชุม >>>>>

DSC05479
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่8-9 เมษายน 2560 ณ ลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย) ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติ เกี่ยวภารกิจงานด้านนโยบายและแผน. <<<<<<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>>>>>

งานประชุม
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC ณ ห้องประชุม 1 โดย กลุ่มนโยบายและแผน <<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>

DSC05297
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 ระว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงลำปาง <<<ภาพบรรยากาศในงานการประชุมในครั้งนี้>>>

บริหารยุทธศาสตร์
ข่าวใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และกำกับ ติดตาม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และกำกับ ติดตาม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณตามแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ/กิจกรรม)