การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

Username and Password เพื่อเข้ากรอกข้อมูลในระบบ emes

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 27, 2015  |  No Comments

ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูลเการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ในระบบ emes

นั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลด username and password  ได้ตาม  link นี้ได้

username โรงเรียน_emes

ขออภัยในความล่าช้านะคะ

Read More

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 15, 2015  |  No Comments

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดืิอนที่กำหนด

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (KRS)  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลดังกล่าวได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ ขอบคุณคะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2558

imagesCAKC0I96

Read More

การตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 03, 2015  |  No Comments

เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลทุกท่าน
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ
1.  ข้อมูลที่นำมากรองในแบบสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้ใช้ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 คะ
2.  จำนวนนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( ข้อ 1.1) จะต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนรวม  (ข้อ 1.)  ส่วนข้อ 1.2 แสดงจำนวนนักเรียนบกพร่องซึ่งแยกออกจากข้อ 1.1 คะ  เช่น โรงเรียน กุ๊กไก่ มีจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 เท่ากับ 12 คน  และในจำนวนดังกล่าว มีนร.บกพร่อง 2 คน จะต้องกรอกดังนี้นะคะ จำนวนนักเรียนรวม ( ข้อที่ 1) ใส่เลข 12  จำนวนักเรียนปกติและบกพร่องทางการเรียนรู้ ใส่เลข 12 และจำนนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ใส่เลข 2
ขอบคุณคะ

Read More

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 02, 2015  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ 04133/1452 – 1453

แจ้งโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ดาวน์โหลดแบบติดตามเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมิอง การขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ และการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

1-แบบติดตามผลฯ ประวั้ติศาสตร์

2-แบบติดตามผลฯ หน้าที่พลเมือง

3-แบบติดตามผลฯ ค่านิยมหลัก

4-แบบติดตามความพร้อมอาเซียน

หนังสือจากสพฐ_ติดตาม0658

Read More

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ฯ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤษภาคม 25, 2015  |  1 Comment

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ  04133/1363  ลว. 22 พ.ค. 2558

ขอให้โรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโคงการฯ พร้อมทั้ง ส่งให้สพป. ลำปาง เขต 3

ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2558 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

การกรอกข้อมูลในระบบ emes

Read More