การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้าฯ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 25, 2014  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ขอให้โรงเรียนดาวโหลด

แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2557

ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ว ตาม link ด้านล่างนี้คะ

แบบเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคimagesCAKC0I96

Read More

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ กรกฎาคม 17, 2014  |  ไม่ให้ใส่ความเห็น

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนมีบันทึกข้อความ ลงวันที่  15 กรกฏาคม 2557 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบติดตามประเมินผลฯ ด้านคุณภาพ และแบบรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่แก้ไขแล้ว
ได้ตาม link  ด้านล่างนี้คะ
(ในเบื้องต้น ได้เน้นข้อความที่แก้ไข เพิ่มเติมด้วยตัวอักษรสีแดง  ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ขอบคุณคะ)

แบบติดตามด้านคุณภาพ2557_edit20757

แบบกรอกข้อมูลทางอิเล้กทรอนิกส์_ด้านคุณภาพ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน.57_edit020757

คำชี้แจงมาตรฐานเขต_edit020757

 

 

Read More

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มิถุนายน 11, 2014  |  No Comments
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ได้แจ้งไว้ในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ในวาระที่ 3.2.2   หัวข้อ วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  แต่มิได้แสดงเอกสารประกอบ นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการได้รับเอกสารตัวอย่างจากผู้รับผิดชอบโดยตรงของสพฐ. เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่าน Download  เอกสารตัวอย่างตังกล่าวเพื่อใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการเขียนรายงานฯ  ได้ตาม link  ด้านล่างนี้

หมายเหตุ  :  แบบฟอร์มที่ท่านเห็นยังคงเป็นแบบฟอร์มเดิม ซึ่งสพป. ลำปาง เขต 3 เคยได้ใช้เป็นแนวในการเขียนมาแล้ว แต่หลังจากที่ได้นำแบบดังกล่าว

ไปทดลองใช้กับเขตพื้นที่ 4 เขตแล้ว  ทางสพฐ. พบปัญหา จึงได้ปรับเป็นแบบรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนังานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557

ที่นำเสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

ตัวอย่าง_สพป.พิจิตร2

สพป.สระบุรี2 (1)  2848510fb236aeeb5963380004e6664246

Read More

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤษภาคม 29, 2014  |  No Comments

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนมีหนังสือแจ้งขอเชิญท่านประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบ นั้น

เพื่อให้ท่านได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้เป็นการล่วงหน้า  ท่านสามารถ Download  เอกสารได้ตาม link  ด้านล่างนี้คะ

แบบติดตามด้านโอกาสทางการศึกษา

แบบติดตามด้านนโยบาย57

คู่มือการกรอกด้านโอกาส57

แบบติดตามด้านโอกาสทางการศึกษา

 

imagesCAKC0I96

Read More

คู่มือการกรอกข้อมูลระดับโรงเรียน

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤษภาคม 20, 2014  |  No Comments

ตามที่โรงเรียนได้รับ sms เพื่อขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลครู นักเรียน และห้องเรียน

ทางเว็บไซต์  www.obecnet.bopp.go.th  นั้น

โรงเรียนสามารถ Download คู่มือการกรอกข้อมูลสำหรับโรงเรียน

ได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ  ขอบคุณคะ

budget001

budget002

budget003

budget004

 

 

DekWai

Read More