ข่าวใหม่

การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ขอให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบัญขีการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ 1.  คู่มือการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีฯ คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชี 2.  คำชี้แจงและรายละเอียด แบบฟอร์มและคำชี้แจง เพื่อทราบ และดำเนินการ (ขอความอนุเคราะห์ท่านศึกษารายละเอียดจากทั้ง 2 ไฟล์ให้เข้าใจก่อนรายงานในระบบนะคะ ขอบคุณคะ)    

ข่าวใหม่

การตรวจสอบการรายงานผลการประเมินนร. ชั้น ป.1 -ป.6 อ่านออกเขียนได้

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบรายงานผลการประเมินนร. ชั้นป.1 – ป.6 อ่านออกเขียนได้ เพื่อยืนยันข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง  โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มีนาคม 2559 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  โรงเรียนสามารถ Download รายละเอียดความผิดพลาดที่ตรวจพบได้ตาม link ด้านล่างนี้ (ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ หากท่านไม่มีข้อผิดพลาด ก็ไม่ต้องดำเนินการอีกคะ) รายละเอียดการรายงานผลการประเมินอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 2558  

ข่าวใหม่

แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน –  ดาวน์โหลดแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่กำหนดติดตามในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ –  เพื่อดำเนินการ 3. แบบติดตามครั้งที่ 3 สำหรับโรงเรียน

ข่าวใหม่

แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ตามที่สพป. ลำปาง เขต 3  แจ้งโรงเรียนให้จัดเตรียมแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ จาก สพฐ. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ 4. แบบโรงเรียนลดเวลาเรียน 5-11-58

DSC03502
ภาพข่าว

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

aa
ภาพข่าว

ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 เป็นตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ ในคราวประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา