การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

การดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

Posted by admin_plan in download เมษายน 11, 2014  |  No Comments
การดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบแปรญัตติและงบสื่อ ครุภัณฑ์ โรงเรียนดีตำบล ให้ดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

คู่มือแนวปฏิบัติ งบแปรญัตติ 2557

Read More

แจ้งส่งรายการขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา

Posted by admin_plan in download เมษายน 11, 2014  |  No Comments

แจ้งโรงเรียนมนสังกัดส่งรายการขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา ตามคู่มือและแบบฟอร์มการจัดตั้งงบประมาณที่แนบมานี้

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายการค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา

Read More

แบบรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ เมษายน 01, 2014  |  No Comments
แบบรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเชิญ Download แบบรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ ขอให้สนุกกับการรายงานผลนะคะ

imagesOVUME2Y0        แบบรายงานการปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขต

 

Read More

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2557

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มีนาคม 28, 2014  |  No Comments
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2557
ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน  ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  นั้น
ท่านสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ
project_report_0657
 

Read More

คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC

Posted by admin_plan in download มีนาคม 10, 2014  |  No Comments
คู่มือการใช้งาน  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC  และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

แบบเก็บข้อมูล DMC

 

 

 

 

Read More