ข่าวใหม่

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามบันทึกกลุ่มนโยบายและแผน  ที่ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม Link ด้านล่างคะ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ_2559_ส่วนที่ 2

14355148_773807379425813_7856301434621925215_n
กิจกรรมกลุ่ม, ภาพข่าว

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2559 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่….. โดย ผอ.ธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และท่านรองฯ อภิรักษ์ เอื้อธรรม รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม อนึ่ง…ช่วงเช้า ผอ.ปัณณวัฒน์ ช่างปั้น อดีต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนอ่านต่อ…

ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ขอให้ท่านรายงานผลการขับเคลื่่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

S__29868041
กิจกรรมกลุ่ม

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

ความหมายและความสำคัญของ 5 ส 5 ส คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพทำงานให้เกิดความสะดวก ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของ งาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต สะสาง = SEIRI (เซรี) = ORGANIZAION การจัดแยกระหว่างสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน สะดวก = SEITON (เซตง) = NEATNESS การจัดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิด ความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด สะอาด = SIESO (เซโซ) =อ่านต่อ…

13895442_1149966231737765_6710134181368942158_n
กิจกรรมกลุ่ม

พัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่มืออาชีพ

อบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่มืออาชีพ วันที่ 3-5 ส.ค. 59 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง