การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤศจิกายน 14, 2014  |  No Comments

ตามที่ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนจำนวน 15 โรง

เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศตามแบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษา

ของสพฐ. นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ดังกล่าวได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

(เลือกดาวน์โหลดตามชุดที่ท่านรับผิดชอบให้ข้อมุลได้เลยคะ)

คำชี้แจง

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 1

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 2

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 3

business teamwork - business men making a puzzle

Read More

จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอยและวัสดุ)

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤศจิกายน 14, 2014  |  No Comments

อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที ศธ 04133/3051

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดประมาณการฯ พร้อมผังการติดตั้ง  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประมาณการได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

คู่มือการค่าติดตั้งไฟฟ้า,ประปา

ประปาภายในโรงเรียน (ฟอร์ม)

ประปาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ฟอร์ม)

ประปาหน่วยงานอื่น (ฟอร์ม)

ไฟฟ้า (ฟอร์ม)

 

Read More

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ ตุลาคม 10, 2014  |  No Comments
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ลงวันที่ 9  ตุลาคม 2557

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

ที่ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

และขอความอนุเคราะห์ส่งคืนภายในวันที่ 20 ต.ค. 2557 ทาง e – mail : planning.lpg3@gmail.com

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

project_report_100057_edit

untitled1

Read More

แบบสอบถามเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ OTPC

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ สิงหาคม 29, 2014  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ04133/2319  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร  ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครางการ OTPC

โดยขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม หรืออย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557  ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ท่านสามารถ Download แบบสอบถามตามส่ิงที่สงมาด้วย 1 – 3 ได้แล้ว ตาม link ด้านล่างนี้

1.ผู้บริหารสถานศึกษา

2.แบบสอบถามครู

3.แบบสอบถามผู้ปกครอง

2848510fb236aeeb5963380004e6664246

 

Read More

รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

Posted by admin_plan in download สิงหาคม 26, 2014  |  No Comments
รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เอกสารประะกอบการจัดทำแผนและรูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

43-49ลำปาง 3

แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2561

รูปแบบแนวดำเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก33

Read More