ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ขอให้ท่านรายงานผลการขับเคลื่่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

S__29868041
กิจกรรมกลุ่ม

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

ความหมายและความสำคัญของ 5 ส 5 ส คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพทำงานให้เกิดความสะดวก ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของ งาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต สะสาง = SEIRI (เซรี) = ORGANIZAION การจัดแยกระหว่างสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน สะดวก = SEITON (เซตง) = NEATNESS การจัดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิด ความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด สะอาด = SIESO (เซโซ) =อ่านต่อ…

13895442_1149966231737765_6710134181368942158_n
กิจกรรมกลุ่ม

พัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่มืออาชีพ

อบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่มืออาชีพ วันที่ 3-5 ส.ค. 59 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง