การจัดนิทรรศการถอดประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สพป.ลำปาง เขต 3 การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล สพป. ลำปางเขต 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา

ตัวอย่างแบบประมาณการราคา ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ เมษายน 10, 2015  |  No Comments

ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณ

ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างแบบประมาณการราคาได้ตาม link ด้านล่างนี้

แบบ ปร.4 ปร.6 ประปา

แบบ ปร.4 ปร.6 ไฟฟ้า

Read More

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลสารสนเทศ

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มกราคม 22, 2015  |  No Comments

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้ขอความอนุเคราะห์ท่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวยบ่งชี้ตามมาตรฐานสพท.

ได้จัดทำสรุปข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ของสพฐ. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม link ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มขอข้อมูล

Read More

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ มกราคม 06, 2015  |  No Comments

ตามบันทึกข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ลงวันที่  29 ธันวาคม 2557

ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามแต่ละมาตรฐานตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐานฯ ฉบับรายงานสพฐ. เมื่อ 30 กันยายน 2557 เพื่อเตรียมการรายงานผล

ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสพฐ. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมุล กรุณาให้เพิ่ม หรือแก้ไขด้วยตัวหนังสือสีแดงนะคะ

เพราะต้องแสดงเปรียบเทียบกับของเดิมที่กรรมการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link  ด้านล่างนี้นะคะ

ด้านมาตรฐาน_มาตรฐานที่ 1_ตัวบ่งชี้ที่ 1_300957   ด้านมาตรฐาน_มาตรฐานที่ 1_ตัวบ่งชี้ที่ 4_300957

ด้านมาตรฐาน_มาตรฐานที่ 2_ตัวบ่งชี้ที่ 1_300957  ด้านมาตรฐาน_มาตรฐานที่ 2_ตัวบ่งชี้ที่ 4_300957

มาตรฐานที่ 2_ตัวบ่งชี้ที่ 5_300957  มาตรฐานที่ 2_ตัวบ่งชี้ที่ 3_290957

มาตรฐานที่ 2_ตัวบ่งชี้ที่ 2_290957 มาตรฐานที่ 1_ตัวบ่งชี้ที่ 3_010957

มาตรฐานที่ 1_ตัวบ่งชี้ที่ 2_010957   ด้านมาตรฐาน_มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 7_240957

มาตรฐานที่3_ตัวบ่งชี้ที่1_300957     มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 8_300957

มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 6_300957   มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 5_300957

มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 4_300957_edit   มาตรฐานที่ 3_ตัวบ่งชี้ที่ 2&3_300957

Read More

ตัวอย่างบันทึกข้อความยืนยันการใช้ราคากลางเดิม

Posted by admin_plan in download มกราคม 06, 2015  |  No Comments
ตัวอย่างบันทึกข้อความยืนยันการใช้ราคากลางเดิม

ตัวอย่างบันทึกข้อความยืนยันการใช้ราคากลางเดิม

ดาวโหลดที่นี่ บันทึกยืนยันราคากลางเดิม

Read More

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ พฤศจิกายน 14, 2014  |  No Comments

ตามที่ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนจำนวน 15 โรง

เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศตามแบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษา

ของสพฐ. นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ดังกล่าวได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

(เลือกดาวน์โหลดตามชุดที่ท่านรับผิดชอบให้ข้อมุลได้เลยคะ)

คำชี้แจง

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 1

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 2

แบบเก็บข้อมูลฯ ชุดที่ 3

business teamwork - business men making a puzzle

Read More